تعرفه های ثبت نام

هزینه ارسال مقاله:
مقاله اول پوستر:200000تومان

مقاله دوم پوستر:170000تومان

مقاله سوم پوستر : 150/000تومان

مقاله چهارم : رایگان

مقاله سخنرانی :290000 تومان

مقاله غیر حضوری بیستمین سمینار ضد بازاریابی 450000 تومان

مقاله حضوری بیستمین سمینار ضدبازاریابی 700000 تومان

هزینه درخواست گواهینامه اضافی برای سایر نویسندگان به ازای هرنویسنده 20,000 تومان می باشد.

هزینه ارسال با شرکت کننده و جدا از مبالغ مذکورمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

ثبت نام حضوری

هزینه

 

290.000 تومان

ثبت نام کننده آزاد

260.000 تومان

ویژه دانشجویان

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 100,000 تومان می باشد.

هزینه حضور در کنفرانس برای عموم 200000 تومان می باشد.

هزینه حضور در بیستمین سمینار ضدبازاریابی 500000 تومان می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری جهت گواهی حضور می باشد.