تعرفه های ثبت نام

هزینه ارسال مقاله:
مقاله سخنرانی :750000 تومان

مقاله پوستر:450000 تومان

مقاله غیر حضوری بیستمین سمینار ضد بازاریابی 450000 تومان

مقاله حضوری بیستمین سمینار ضدبازاریابی 750000 تومان

هزینه درخواست گواهینامه اضافی برای سایر نویسندگان به ازای هرنویسنده 20,000 تومان می باشد.

هزینه ارسال با شرکت کننده و جدا از مبالغ مذکورمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

ثبت نام حضور در سمینار

  

 

1000000تومان

ثبت نام کننده آزاد

700000تومان

ویژه دانشجویان

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 500000 تومان می باشد.

هزینه حضور در کنفرانس برای عموم 1000000 تومان می باشد.

هزینه حضور در بیستمین سمینار ضدبازاریابی 1000000 تومان می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری جهت گواهی حضور می باشد.