تعرفه های ثبت نام

هزینه ارسال مقاله:
مقاله سخنرانی :300000تومان

مقاله پوستر:200000 تومان

هزینه درخواست گواهینامه اضافی برای سایر نویسندگان به ازای هرنویسنده 20,000 تومان می باشد.

هزینه ارسال با شرکت کننده و جدا از مبالغ مذکورمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

ثبت نام حضور در سمینار

  

 

200000تومان

ثبت نام کننده آزاد

150000تومان

ویژه دانشجویان

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 150000 تومان می باشد.

هزینه حضور در کنفرانس برای عموم 200000تومان می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری جهت گواهی حضور می باشد.