تعرفه های ثبت نام

هزینه ارسال مقاله:
مقاله سخنرانی :750000تومان

مقاله پوستر 450000 تومان

هزینه درخواست گواهینامه اضافی برای سایر نویسندگان به ازای هرنویسنده 20,000 تومان می باشد.

هزینه ارسال با شرکت کننده و جدا از مبالغ مذکورمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

ثبت نام حضور در سمینار

  

 

1000000تومان

ثبت نام کننده آزاد

800000تومان

ویژه دانشجویان

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 700000 تومان می باشد.

هزینه حضور در کنفرانس برای عموم 1000000تومان می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری جهت گواهی حضور می باشد.