کنفرانس نقد مدیریت، اسرافیل شیرازی، ضدبازاریابی،جزیره کیش،هتل جام جم،دانشگاه شریف،استراتژی های بازار، قیمت گذاری