کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، کمیته داوری،دکترغلامرضا محمدی