چهارمین کنفرانس،بین المللی،نقد و واکاوی،انتی مارکتینگ،اسرافیل شیرازی،مدیریت،هزاره سوم