دکتر فتانه یار احمدیفکنفرانس بین المللی ، نقد و واکاوی مدیریت، انتی مارکتینگ،اسرافیل شیرازی،ضد بازاریابی

  • دکتر فتانه یاراحمدی

    دکتر فتانه یاراحمدی

    خانم دکتر فتانه یار احمدی ، استاد دانشگاه به ...

    تاریخ انتشار : دوشنبه، 22 مرداد 1397

  • دانلود مقالات

    # عنوان توضحات ادامه