اسرافیل شیرازی،وزارت کشور،اقتصاد مقاومتی،تولید،اشتغال،کارآفرینی،فریمان

  • کارگاه اقتصاد مقاومتی

    کارگاه اقتصاد مقاومتی

    دومین کارگاه اقتصاد مقاومتی با ضرورت درک اهمی ...

    تاریخ انتشار : پنجشنبه، 17 اسفند 1396

  • دانلود مقالات

    # عنوان توضحات ادامه