اسرافیل شیرازی،عبدالحمید ابراهیمی،پدر بازاریابی،فیلیپ کاتلر