آتش سوزی،زاهدان،پیش دبستانی،کودکان،مدیریت،کنفرانس بین المللی نقد، نقد و واکاوی مدیریت،شین آبادی دیگر، اسرافیل شیرازی،ضدبازاریابی