سخنرانی خانم دکتر سمیرا کاشمری

سخنرانی خانم دکتر سمیرا کاشمری

سخنرانی خانم دکتر سمیرا کاشمری با موضوعیت چگونه می توانیم در برخورد با فرهنگ های بیگانه بازیگری موفق باشیم

دسته بندی:
تصاویر کنفرانس دوم
کلمات کلیدی :
دکتر سمیرا کاشمری،اسرافیل شیرازی،تبرژنوم،انتی مارکتینگ