دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه فردوسی

دسته بندی:
تصاویر کنفرانس دوم
کلمات کلیدی :
اسرافیل شیرازی،انتی مارکتینگ،دومین کنفرانس نقد،دانشگاه فردوسی