دومین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مشهد

دومین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مشهد

دومین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مشهد

دسته بندی:
تصاویر کنفرانس دوم
کلمات کلیدی :
دکتر هادی کریمی
نقد مدیریت در هزاره سوم
کنفرانس نقد
اسرافیل شیرازی
دکتر حسنعلی اخلاقی