کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

دبیرخانه اجرایی کنفرانس

دسته بندی:
دبیرخانه کنفرانس
کلمات کلیدی :
Anti marketing
انتی مارکتینگ
اسرافیل شیرازی
esrafil shirazai
کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه فردوسی
نقد
مدیریت