مدیر کل محترم فرودگاههای استان خراسان رضوی به کمیته اجرایی کنفرانس پیوست


 مدیر کل فرودگاههای استان خراسان رضوی  دکتر محمد باقر قاسم زاده به کمیته اجرایی کنفرانس پیوست