حمایت از یک جوان خلاق مشهدی


نام محبوبه سلطانی برای تمام کسانی که با وی در صحنه  همکاری داشته اند تداعی خلاقیت و نگاهی بدیع به طراحی است. این جوان خوش ذوق و خلاق مشهدی با هوشمندی تمام  طرح هایی  بدیع  را با جسارت اراپه نموده که می توان با اطمینان اذعان کرد دیپلم به بالا طرح های سلطانی را می پوشد.