گزارش نشست نقد آموزش عالی از منظر مدیریت


چهارشنبه 17 آذر ماه نقد آموزش عالی از منظر مدیریت در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی برگزار شد. در این نشست دکتر محمدرضا آهنچیان و اسرافیل شیرازی به تحلیل و نقد آموزش عالی از منظر مدیریت پرداختند.مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست در خصوص جایگاه دانشگاه در حل مسأله و طرح مسأله و مشروعیت علم تولید شده در راستای حل نیازهای جامعه و پاسخ به سوالات حاضرین بود .گفتنی است پیش نشست های نقد در مباحث گوناگون با همکاری مراکز  علمی تا روز برگزاری کنفرانس برگزار خواهد شد.