حمایت سایت allconferences از کنفرانس


حمایت سایت allconferences از کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

 

لینک کنفرانس در سایت allconferences

http://www.allconferences.ir/event-info_486049/???????%20???%20??????%20???%20?%20??????%20??????%20??%20?????%20???