AUDISO به جمع حامیان کنفرانس پیوست


مدیریت کارکنان امروزه بسته به تقویت فرهنگ سازمانی و توجه به کارمند از نظر استفاده موثر از پتانسیلحرفه ای، فکری و جسمی خود، بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. این ممیزی روی ارزیابی کیفیت سیستم مدیریت پرسنل درمدیریت منابع انسانی – HRM و ممیزی منابع انسانی تمرکز دارد.
نهاد گواهی دهنده AUDISO دارای اکردیت از نهاد اعتباردهنده جمهوری چک - CAI عضو ILAC ، عضو اعتباردهندگان اروپایی EA
و عضو IAF و پذیرفته شده در MLA می باشد.