برگزاری سلسله پیش نشست های کنفرانس


برگزاری نشست پنجم از سلسله پیش نشستهای کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم با همکاری انجمن علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد