انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی با مشارکت انجمن علمی اقتصاد به جمع حامیان کنفرانس پیوست


انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی با مشارکت انجمن علمی اقتصاد به جمع حامیان کنفرانس پیوست.