نیک کنفرانس


نیک کنفرانس به جمع حامیان نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.