ارائه گواهینامه بین‎المللی Oxford Cert Universal به ارائه دهندگان مقاله


طبق تفاهم‎نامه منعقد شده به کلیه ارائه دهندگان مقاله در اولین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم ، گواهینامه بین‎المللی Oxford Cert Universal  با قابلیت استعلام و به صورت انگلیسی اعطاء می گردد.