انجمن علم و عمل


انجمن علم و عمل به جمع حامیان بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی پیوست.