دکتر امیر جبلی


آقای دکتر امیر جبلی به کادر کمیته  داوری هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست