برگزاری نشست انتی مارکتینگ در دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)


 برگزاری نشست علمی انتی مارکتینگ در دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) با همکاری معاونت پژوهشی و انجمن علمی مدیریت پردیس اسرار دانشگاه بین المللی امام رضا(ع).