پیوستن خانم الهه زمان به کادر داوری کنفرانس


خانم‌الهه زمان به کادر کمیته داوری ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.