خانم صبا غلامی


خانم صبا غلامی دانشجوی دکترای تخصصی نرم افزار به کادر کمیته علمی و داوری ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.