ششمین کنفرانس بین المللی نقد


ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم 

مشهد ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸ 

مکان برگزاری؛ دانشگاه فردوسی