پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت _جزیره کیش


پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در جزیره زیبای کیش ، نگین درخشان خلیج فارس ، با هوایی فوق العاده مطبوع .امروز شنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۷ .بهمراه بهمراه پژوهشگر برجسته و عضو کمیته داوری کنفرانس جناب علی صابری و توریست های هلندی در مجاورت کشتی یونانی