دکتر حسن صادقی یونسی


دکتر حسن صادقی یونسی به کادر کمیته علمی و داوری پنجمین کنفرانس بین المللی نقدو واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.