دکتر محمد بخت آزمای بناب


دکتر محمد بخت آزمای بناب به کادر کمیته علمی و داوری پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم ملحق شد.