دومین همایش ملی مستند نگاری


دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می نماید.

دومین همایش ملی مستند نگاری میراث طبیعی و فرهنگی

مهلت ارسال اصل مقالات 5 بهمن ماه 1397

تاریخ برگزاری 9 اسفندماه 1397

DNCH2.SRU.AC.IR