فرشته اسدالهیان بناب


خانم فرشته اسدالهیان بناب دانشجوی دکترا به کادر کمیته علمی و داوری پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.