فرزاد رمضانی


جناب آقای فرزاد رمضانی راد دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت دولتی به جمع کادر کمیته علمی وداوری پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت درهزاره سوم پیوست.