دکتر وحید حجتی نیکو


دکتر وحید حجتی نیکو به کادر کمیته علمی و داوری پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.