عسل معصومی


مهندس عسل معصومی به کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.