همایش نیوز


پایگاه  علمی و خبری همایش نیوز به جمع حامیان کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوستhttps://hamayeshnews.ir