داور علی صابری


جناب آقای  مهندس علی صابری ، پژوهشگر و عضو برجسته آکادمی علوم و تکنولوژی کشور ، سردبیر مجله علمی تخصصی بین المللی مدیریت و تبلیغات به  کمیته داوری پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.