دکتر فتانه یاراحمدی


خانم دکتر فتانه یار احمدی ، استاد دانشگاه به کادر کمیته علمی و داوری پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت درهزاره سوم پیوست.