تمدید مهلت ارسال مقاله


مهلت ارسال مقاله در چهارمین کنفرانسبین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم تا تاریخ 14 مرداد 1397 تمدید شد.