ارائه مبانی انتی مارکتینگ در دانشگاه شیراز


ارائه مبانی دکترین انتی مارکتینگ توسط اسرافیل شیرازی در دانشگاه شیراز.

دوشنبه مورخ 15 مرداد 1397

سالن همایش صدر