دکتر صادق صید بیگی


دکتر صادق صید بیگی به کادر کمیته علمی و داوری چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.