مهندس خلیل بنی خاندان


جناب آقای مهندس خلیل بنی خاندان مدیرعامل محترم شرکت زاهیرا فرا جهان مبنا ، مدرس دانشگاه به کادر داوری چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.