موفقیت دکتر علی صادقی


ثبت اختراع «سیستم سنجش کیفیت فضای معماری» توسط دانشجوی دکتری معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی تهران .دبیرخانه و ریاست چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم این دستاورد بزرگ را که قطعا حاصل تلاش و ممارست جناب آقای دکتر علی صادقی عضو محترم کمیته علمی و داوری کنفرانس بین المللی نقد می باشد به ایشان و خانواده محترمشان تبریک و تهنیت عرض می نماید.