مجله علمی تخصصی مدیریت و تبلیغات


مجله علمی تخصصی مدیریت و تبلیغات به جمع حامیان چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.