نشریه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد


فصلنامه علمی ، مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد Nasme-journal.ir با هدف گسترش همکاری های علمی دو جانبه و تسهیل در ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی و علمی به مخاطبان داخل و خارج کشور به جمع همکاران و حامیان کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.علاقه مندان به ارائه مقاله در کنفرانس طبق تفاهم بعمل آمده از تخفیف ویژه نمایه مقاله در فصلنامه مزبور برخوردار می باشند.