مدیر سنتر


وب سایت معتبر مدیر سنتر به جمع حامیان کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.