رشد و توسعه به چه قیمتی؟!


کانت معتقد بود  (( زندگي کشمکش دائمي با مرگ است  )) امروزه در کارزار زندگي بيش از هر دوره ديگري با اين معنا مانوس هستيم ! سهم همه از رشد و توسعه کامل جهان شهر توليد متوازن و متعادل با اولويت حفظ طبيعت است ماداميکه ساکنان جهان شهر به درک متقابل و معنا داري از همجواري مسالمت آميز نرسند  و ماداميکه گروهي مرتجع امتياز طلب در صنعت و تکنولوژي ترفيعات قوميتي ونژادي براي خود قايلند زندگي تحت الشعاع بازي قدرت بوده و تروريزم تهديدي پايدار در سرنوشت لابد ساکنان جهان شهر است چرا که نابرابري و تبعيض پيامدش دعوت به غريزه و خوي حيواني جهت ايجاد دنيايي مطابق ميل و منويات لجام گسيخته و فاقد مسووليت جمعي است.باعث تاسف است که بشر در هزاره سوم مي بايست براي ايجاد تعادل وموازنه با طبيعت در رگرسيوني نامتعادل به توحش و بربريت بدوي متوسل گردد.راه برون رفت از وضعيت نامطلوب و بن بست کنوني اصلاح ساختارهاي نظارتي و ايجاد مراکز تصميم سازي و نظارتي نوين در ساختار جهاني است. بشر در پروسه اي تخريبي ناشي از حماقت هاي ناتمام به سمت پيش بيني برتراندارسل - رياضي دان و فيلسوف انگليسي - در کتاب(( آينده بشر)) پيش مي رود! لذا بايسته است بستري ايجاد شود تا فعاليت هاي توليدي به شکل منظم و هماهنگ با ساير بخش هاي سياسي و اجتماعي جامعه جهاني واهداف استراتژيک ملل همراه گردد و
.برنامه رشد و توسعه کامل جهان شهر محقق گردد

نقد و واکاوی مدیریت  اسرافیل شیرازی انتی مارکتینگ