آقای حسن رشیدی به کمیته داوری چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.


جناب آقای حسن رشیدی به کمیته داوری چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.