مناظره علمی


مناظره علمی بین دکتر عبدالحمید ابراهیمی و اسرافیل شیرازی در سالن آمفی تاتر دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی تهران