تسلیت به هموطنان


تمام جانم با او لرزید

دبیرخانه کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم جان باختن عزیزان‌ هموطنمان  در غرب کشور را تسلیت عرض می کند.
iccam.ir
@iccam